Jak požádat o službu

Informace pro žadatele

01

Zjištění informací

Základní informace o možnosti přijetí získá žadatel telefonicky nebo osobně od sociálních pracovníků (tel.: 547 426 111 nebo 547 426 119). V případě vážného zájmu si zájemce nebo jiná osoba vyzvedne žádost u sociálních pracovnic nebo si z webových stránek níže stáhne tiskopis žádosti o přijetí a následně si může domluvit schůzku se sociální pracovnicí. Na požádání zajistíme zájemcům o pobytovou službu asistovanou prohlídku Domova.
02

Příjem žádostí o poskytování sociální služby

Žádosti o poskytování služby podávají žadatelé na předepsaném formuláři osobně, poštou, prostřednictvím příbuzných či jiných osob, nebo podáním elektronicky na email.
Je-li žádost kompletní a zájemce splnil podmínky pro poskytování sociální služby, je zařazen do pořadníku čekatelů na službu. Zájemce je do 30-ti dnů od doručení žádosti písemně informován, zda byla jeho žádost přijata a zda je zařazena do pořadníku čekatelů na službu.
03

Sociální šetření

Pracovnice provádějící první osobní jednání (sociální šetření) zjišťuje u žadatele ucházejícího se o sociální službu následující informace:
  • popis nepříznivé sociální situace,
  • soulad s okruhem osob definovaným ve standardu č. 1,
  • potřeby zájemce, představy zájemce o řešení jeho nepříznivé situace,
  • dosavadní způsob života (co je pro zájemce důležité, co by chtěl zachovat, rituály, zvyklosti).
04

Postup přijímání klientů do domova

O přijetí do DS rozhoduje komise pověřená ředitelem DS, která se schází dle potřeby. 
Zájemce je informován sociální pracovnicí o volné kapacitě, je mu předložen návrh na uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v DS, který si může prostudovat, případně se poradit a je rovněž informován o všech skutečnostech, které s poskytovanou službou souvisí. Při dojednání termínu začátku poskytování služby, je seznámen s tím, jaké bude potřebovat osobní doklady, případný převod nebo výpis ze zdravotní dokumentace a osobní věci, které si klient může do domova přinést, způsob označení osobního prádla a další skutečnosti, které usnadní adaptační proces klienta na nové prostředí a podmínky.
Sociální pracovnice seznámí klienta s pravidly pro výplatu důchodu a klient se vyjádří, zda souhlasí s výplatou důchodu hromadným seznamem nebo chce zařídit výplatu důchodu jiným způsobem.
 
05

Uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb

Domov pro seniory Kosmonautů uzavírá se zájemcem/klientem smlouvu vždy v písemné podobě, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Smlouva obsahuje ujednání: identifikaci smluvních stran, úvodní ustanovení, předmět smlouvy, účel smlouvy, rozsah a způsob poskytování sociální služby (ubytování, stravování, péče), úhradu za poskytované sociální služby, splatnost a způsob úhrady za poskytované sociální služby, ustanovení o pobytu klienta mimo zařízení, práva a povinnosti smluvních stran, místo, čas a dobu poskytování sociální služby, možnosti ukončení poskytování sociální služby a odstoupení od smlouvy, závěrečná ustanovení, příp. stanovení prvotního osobního cíle klienta při zahájení poskytování sociální služby.
 
06

Vstup klienta do služby

Vstup potenciálního klienta do služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. 

Poskytovatel informuje o druhu a rozsahu poskytované sociální služby, o cílech, místě, zásadách poskytované sociální služby a okruhu osob, kterým je určena prostřednictvím webových stránek zřizovatele a organizace, a také informačních letáků. Informace také podávají sociální pracovníci poskytovatele.
 

Ukončení poskytování služby

Ukončení poskytování služby je detailně podchyceno ve Smlouvě o poskytování sociální služby, včetně postupů pro podávání výpovědi či odstoupení od „Smlouvy“.

 

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
04. 10. 2022 Posudek o zdravotním stavu .pdf 238 kB Stáhnout
04. 10. 2022 Doporučený seznam věcí pro pobyt .pdf 122 kB Stáhnout
10. 01. 2023 Žádost o poskytování sociální služby .docx 25 kB Stáhnout
top