Aktuální opatření pro návštěvy v DS platné od 8.6.2021

09. 06. 2021
Dne 8.6.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN na základě něhož jsou upraveny podmínky pro návštěvu klientů v DS.
Dne 8.6.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN na základě něhož jsou upraveny podmínky pro návštěvu klientů v DS.

Od 8.6.2021 v režimu dalšího rozvolnění budou umožněny návštěvy klientů v domově takto:
 
1) návštěvy PO - NE 13:00 - 18:00
2) maximálně 2 osoby u klienta
3) délka návštěvy max. 45 minut
4) neomezený počet návštěv v týdnu
5) návštěvy si prosím rezervujte telefonicky u sociálních pracovnic - Bc. Peterková tel.: 703 656 303, p. Málková tel.: 604 940 074
6) vycházky klientů probíhají neomezeně bez nutnosti karantény či POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 po návratu.
 
 1. Osoba navštěvující uživatele předloží doklad o absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy,
 
 1. nebo POC testu na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinymi před zahájením návštěvy,
 
 1. nebo navštěvující osoba, která doloží doklad o prodělání onemocnění COVID-19 a uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu POC nebo RT-PCR neuplynulo více než 180 dní,
 
 1. nebo navštěvující osoba byla očkovaná proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působící v České republice, které obsahuje údaje o očkované osobě, typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2.dávka (22/90 dnů),
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 2.dávka (22/9 měsíců),
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců (14/9 měsíců),
 
 1. nebo navštěvující osoba podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Co-2, který je určen k sebetestování nebo je povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití pro laickou osobu, s negativním výsledkem. Test k sebetestování si navštěvující osoba přinese vlastní a otestuje se v prostoru před vrátnicí, pod dohledem zaměstnance vrátnice,
 
 1. nebo osoba absolvovala povinné testování zaměstnanců u zaměstnavatele a nejdéle před 72 hodinami. Skutečnost doloží potvrzením zaměstnavatele o negativním výsledku nebo čestným prohlášením. Výsledek testování musí být dohledatelný u zaměstnavatele,
 
 1. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala test s negativním výsledkem, určený k sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví, nejdéle však před 72 hodinami a tuto skutečnost dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzení školy,
 
 1. navštěvující osoba se podrobí měření teploty a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19.
 
 
Při splnění některé z výše uvedených podmínek je možné vykonat návštěvu a to s použitím osobní ochranné pomůcky dýchacích cest -  minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
 
V případě návštěv uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění lze připustit návštěvu za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Mimoradne-opatreni-od-8-6-2021.pdf