Aktuální podmínky pro návštěvy v DS od 17.5.2021

11. 05. 2021
Návštěvy v domově pro seniory jsou povoleny v případě, že navštěvující osoba splní podmínky stanovené vládou a při dodržení režimových opatření poskytovatele.
 
 
Ode dne 17.května 2021 Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádné opatření u všech poskytovatelů sociálních služeb a v domovech pro seniory tak, že návštěvu lze připustit pouze za splnění podmínky:

1) osoba navštěvující uživatele předloží doklad o absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC testu na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy,

2) nebo navštěvující osoba, která doloží doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v době 90 dní před zahájením návštěvy,

3) nebo se navštěvující osoba prokáže certifikátem vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a to od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovací osoba nejeví žádné příznaky COVID-19,

4) navštěvující osoba se podrobí měření teploty a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Z důvodu aktuální situace je možná návštěva  1 x týdně.

Při splnění některé z výše uvedených podmínek je možné vykonat návštěvu a to s použitím osobní ochranné pomůcky dýchacích cest -  minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemmocnění lze připustit návštěvu za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje řežimová opatření poskytovatele.